ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      13,100
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2562 14:29
Refresh for Real-time Quote
   

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย: ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หนังสือมอบอำนาจ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
2561 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2561
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2561
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2560 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2560
  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2560
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2559 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2559
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2559
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2558 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/2558
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/2558
2557 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2557
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2557
2556 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556
2555 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555
2554 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2554
  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2554
2553 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2553
  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2553
2552 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2552
  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2552
2551 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2551
  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2551
2550 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2550
  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2550
2549 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2549
  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2549
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2549 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาตำแหน่งกรรมการ
2562 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2561 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2560 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2559 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2558 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2557 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2556 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2555 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
2554 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท