ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      13,100
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2562 14:29
Refresh for Real-time Quote
   
ข้อมูลบริษัท  
ชื่อบริษัท บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่
ชั้นที่ 24 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-6226, 0-2679-6262
โทรสาร : 0-2679-6241-3
  สาขาระยอง
เลขที่ 6, 8 ซอยศูนย์การค้าสาย 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-2185, 0-3861-7380, 0-3886-0153-5
โทรสาร :
0-3886-0156
  สาขาสมุทรสาคร
เลขที่ 199/193-4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3444-6958-63
โทรสาร :
0-3444-6964
  สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 9/7-9 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5521-6566
โทรสาร :
0-5528-2630
  สาขาเชียงราย
เลขที่ 478/4 -5 หมู่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5316-6981-83
โทรสาร :
0-5316-6984
  สาขาขอนแก่น
เลขที่ 161/7-8 หมู่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4346-7031-34
โทรสาร :
0-4346-7030
  สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 941/18-19 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4531-1512-14
โทรสาร : 0-4531-1524
  สาขาลำปาง
เลขที่ 108/7 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5482-1990-92
โทรสาร :
0-5482-1993
  สาขานครราชสีมา
เลขที่ 1444/23-24 หมู่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 0-4437-0267-68
โทรสาร :
0-4437-0266
  สาขาอุดรธานี
เลขที่ 12/9-10 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-7594-96
โทรสาร :
0-4234-7597
  สาขามุกดาหาร
เลขที่ 111/4 ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0-4261-4045 -47
โทรสาร :
0-4261-4048
  สาขาสระแก้ว
เลขที่ 354/78 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-3742-1937-38 ,0-374-2998
โทรสาร :
0-3742-1997
  สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 65/30-31 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-8462-4
โทรสาร :
0-3451-8465
Homepage www.ask.co.th
เลขทะเบียนบริษัท 0107546000393
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
หุ้นสามัญ 351,895,640 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น
ข้อมูลอันดับเครดิต BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ (จัดอันดับเครดิตโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
   
ข้อมูลบริษัทย่อย  
ชื่อบริษัท บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง ชั้นที่ 10/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-6226, 0-2679-6262
โทรสาร :
0-2679-6241-3
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อแฟคตอริ่ง เครื่องจักรและ ยานพาหนะ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จำนวนหุ้นสามัญ 43,850,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น
   
ชื่อบริษัท บริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้นที่ 25/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ :0-2679-6226, 0-2679-6262
โทรสาร : 0-2679-6258
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก
และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จำนวนหุ้นสามัญ 1,000,000หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น
   
ข้อมูลอ้างอิง  
เลขานุการบริษัท นายดนัย ลาภาวิวัฒน์
สถานที่ติดต่อ ชั้นที่ 24 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-6226
โทรสาร :
0-2679-6241-2
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร :
0-2009-9991
นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-2000, 0-2683-1000
โทรสาร : 0-2683-1304
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777
โทรสาร : 0-2264-0789-90