ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      13,100
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2562 14:29
Refresh for Real-time Quote
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”, “ASK”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยเริ่มจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase Back Service: SHB Service) และให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริการจดทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และบริการด้านประกันภัย เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทมีสาขา 12 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลำปางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหารจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) (“BGPL”) และบริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“SKIB”) สำหรับบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) นั้น ก่อนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ต่อมาเมื่อบริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยเข้าถือหุ้นโดยตรงในบริษัทและดำเนินการให้บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และสำหรับบริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเดือนเมษายน 2560 และเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,759.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ชำระราคาแล้ว 351.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้ว 1,759.48 ล้านบาทโดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share One Vote)


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 2) ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่ง/ เช่าซื้อ เครื่องจักรและยานพาหนะ 3) ธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศและแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ และ 4) บริการอื่นๆ ได้แก่ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ บริการด้านประกันภัย บริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งที่เป็นรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถแท็กซี่ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีผู้บริหารของบริษัทท่านหนึ่งเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau Co.,Ltd.)

2. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (BGPL)เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง และสินเชื่อเช่าซื้อตั้งแต่ ปี 2532 โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก สำหรับสินเชื่อลีสซิ่งที่ให้บริการนั้นประกอบด้วยสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มลูกค้าของ BGPL ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย BGPL เน้นให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ทรัพย์สินที่ BGPLให้สินเชื่อ คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ทั้งที่เป็นเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรใช้แล้ว โดยเน้นเฉพาะเครื่องจักรที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่รวดเร็วนัก มีความคงทน มีอายุการใช้งานนาน และมีสภาพคล่องสูง หรือ ยานพาหนะประเภทต่างๆ ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว ได้แก่ รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก เป็นต้น ปัจจุบัน BGPL เป็นสมาชิกของสมาคมลีสซิ่งแห่งประเทศไทย

3. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

สำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย(BGPL) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2542 กลุ่มลูกค้าสินเชื่อแฟคตอริ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตดี มีผลประกอบการดี มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ BGPL สำหรับบริการประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ลักษณะการให้บริการของสินเชื่อแฟคตอริ่ง จำแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่

  • สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศ (Domestic Factoring) ซึ่งเป็นการรับซื้อสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้การค้าของผู้ขายสินค้าและบริการที่มีคู่ค้า (ผู้ซื้อ) อยู่ภายในประเทศ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ และสินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (International Factoring)
  • สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ BGPL จะเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของผู้นำเข้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของผู้ส่งออกในประเทศ พร้อมบริการตรวจสอบฐานะของผู้นำเข้าในต่างประเทศผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้า และรับประกันหนี้ไม่สูญต่อผู้ส่งออก หากผู้นำเข้าในต่างประเทศไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการภายหลังจากครบกำหนดชำระ 90 วัน ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของผู้นำเข้าที่อยู่ต่างประเทศจะชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้ BGPL แทน เพื่อนำไปชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ส่งออกต่อไป
4. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อและการบริการอื่นๆ

บริษัทให้บริการสินเชื่อประเภทอื่น เช่น สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase Back Service: SHB Service) และสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) โดยสินเชื่อบุคคลเป็นบริการสินเชื่อพิเศษเฉพาะแก่กลุ่มลูกค้าชั้นดีของบริษัทที่มีความต้องการใช้เงิน บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2545

ตั้งแต่ปลายปี 2546 บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) สำหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อนำมาจำหน่าย และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ โดยบริษัทเลือกให้การสนับสนุนเฉพาะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นผู้จัดหาลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อให้แก่บริษัท นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (SHB Service) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และการให้บริการด้านประกันภัย เป็นต้น เพื่อการให้บริการอย่างครบวงจร

โดยบริการด้านประกันภัย ประกอบด้วย

  • การประกันภัยรถยนต์ (Vehicle Insurance) เช่น การประกันภาคสมัครใจ, การประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
  • การประกันภัยเครื่องจักร (Machine Insurance)
  • การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
  • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Cargo Insurance)
  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก