ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      84,400
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
Refresh for Real-time Quote
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลบริษัท > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • ให้บริการทางการเงินเฉพาะด้าน ทั้งสินเชื่อเพื่อการบริโภคและสินเชื่อการค้าแก่บุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เป็นผู้นำในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ

พันธกิจ (Mission)

  • ค้นหาและตอบสนองต่อความพึงพอใจในด้านการเงิน เพื่อความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า
  • แสวงหาการเติบโตอย่างมั่นคง ในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน
  • มุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คุณค่าของบริษัท (Corporate Value)

"สุดหัวใจให้บริการ (Service with Passion)" ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า "การถ่อมตน (Modesty) จะนำไปสู่ ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony) และความซื่อสัตย์ (Honesty) สร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility)"

  • การถ่อมตน (Modesty) : นำมาซึ่งการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยไม่หยุดยั้ง
  • ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony) : การทำงานร่วมกันเป็นทีม เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน
  • ความซื่อสัตย์ (Honesty) : มีความซื่อตรงด้วยความสัตย์จริง
  • ความน่าเชื่อถือ (Credibility) : เป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย