ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      84,400
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
Refresh for Real-time Quote
   

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1 กลุ่มคู 1/ 170,636,891 48.49
CHAILEASE FINANCE CO., LTD. 128,837,659 36.61
CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED 40,698,000 11.57
MR. KOO, JOHN-LEE 1,101,232 0.31
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 25,856,326 7.35
3 กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 16,533,020 4.70
4 นายชาตรี โสภณพนิช 11,436,607 3.25
5 กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,176,684 3.18
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,080,275 2.86
7 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 7,790,000 2.21
8 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม 5,754,752 1.64
9 บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ 3,925,840 1.12
10 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,494,548 0.99
  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 266,684,943 75.79
  ผู้ถือหุ้นอื่น 85,210,697 24.21
  รวม 351,895,640 100.00

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นกลุ่มคู (Koo's Group) จากสาธารณรัฐไต้หวัน