ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 23.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  +0.20 0.85%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      101,000
วันก่อนหน้า
23.50
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
25.00
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 16:35
Refresh for Real-time Quote
   

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1 กลุ่มคู 1/ 170,636,891 48.49
Chailease Finance Co., Ltd. 128,837,659 36.61
Chailease International Company (Malaysia) Limited 40,698,000 11.57
Mr. Koo, John-Lee 1,101,232 0.31
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 25,856,326 7.35
3 กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 16,573,020 4.71
4 นายชาตรี โสภณพนิช 11,436,607 3.25
5 จำกัดกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,176,684 3.18
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 10,196,392 2.90
7 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 6,950,000 1.97
8 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม 5,790,852 1.64
9 กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ 4,175,740 1.19
10 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,209,648 0.91
  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 266,002,160 75.59
  ผู้ถือหุ้นอื่น 85,893,480 24.41
  รวม 351,895,640 100.00

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นกลุ่มคู (Koo's Group) จากสาธารณรัฐไต้หวัน