• คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 21.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.30 -1.36%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      508,800
วันก่อนหน้า
22.00
ราคาเปิด
22.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36
Refresh for Real-time Quote
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
   

ภาพรวมของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 30,249.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 29,465.40 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและการให้สินเชื่อที่ขยายตัว โดยการให้สินเชื่อในปี 2558 มีจำนวน 20,395.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 18,457.54 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.50

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 25,902.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 25,342.78 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 4,346.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,122.63 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.44 ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759.48 ล้านบาท และมีกำไรสะสมเท่ากับ 1,867.91 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2558 มีจำนวน 2,722.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,684.93 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ คิดเป็นร้อยละ 81.50 ของรายได้รวมในปี 2558 และคิดเป็นร้อยละ 82.89 ของรายได้รวมในปี 2557 และรองลงมาเป็นรายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (บริการแฟคตอริ่ง) คิดเป็นร้อยละ 4.03 ของรายได้รวมในปี 2558 และร้อยละ 3.46 ของรายได้รวมในปี 2557 และรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน (ให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของรายได้รวมในปี 2558 และร้อยละ 2.53 ของรายได้รวมในปี 2557 และรายได้อื่น เช่น รายได้ค่าปรับล่าช้า รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย รายได้เงินปันผลรับ รายได้จากสินเชื่อส่วนบุคคล และรายได้จากสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 11.57 ของรายได้รวมในปี 2558 และร้อยละ 11.11 ของรายได้รวมในปี 2557

สำหรับค่าใช้จ่ายรวม (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล) ในปี 2558 มีจำนวน 2,041.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,013.93 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คิดเป็นร้อยละ 34.01 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 และร้อยละ 32.27 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 13.23 ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 และร้อยละ 13.28 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 44.28 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 และร้อยละ 45.99 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557 และภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 8.48 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 และร้อยละ 8.45 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 มีจำนวน 694.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 649.84 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 มีจำนวน 903.98 ล้านบาท ลดลงจาก 926.30 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 2.41 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลง ในขณะที่ปริมาณเงินกู้ยืมมีจำนวนมากขึ้นจากพอร์ตสินเชื่อที่ขยายตัว

กำไรสำหรับปี 2558 มีจำนวน 680.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 671.00 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 สำหรับอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 25.00 ใกล้เคียงกับในปี 2557 ที่ร้อยละ 24.99 และ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับร้อยละ 16.41 ลดลงจากร้อยละ 17.31 ณ สิ้นปี 2557

พอร์ตสินเชื่อในปี 2558 มีจำนวน 30,078.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 29,177.08 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.09 ในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับร้อยละ 1.70 ของพอร์ตสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.73 ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2557 แต่ยังสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 96.84 ณ สิ้นปี 2558 ลดลงจากร้อยละ 172.55 ณ สิ้นปี 2557

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 2,460.40 ล้านบาท 2,684.93 ล้านบาท และ 2,722.11 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกผลเช่าซื้อ นอกจากนั้นเป็นรายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน และรายได้อื่น เช่น รายได้จากรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม ค่าปรับล่าช้า และรายได้จากการให้บริการด้านประกันภัย เป็นต้น รายละเอียดมีดังนี้

รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ

รายได้จากดอกผลเช่าซื้อในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 2,007.76 ล้านบาท 2,225.63 ล้านบาท และ 2,218.63 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 จากปี 2556 และในปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.31 จากปี 2557 การเพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ และการลดลงในปี 2558 เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยตลาด ในขณะที่ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ไม่รวมลูกหนี้ตามคำพิพากษา) ณ สิ้นปี 2556 - 2558 เท่ากับ 26,205.01 ล้านบาท 27,134.88 ล้านบาท และ 27,932.84 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากดอกผลเช่าซื้อในปี 2556 - 2558 คิดเป็นร้อยละ 81.60 ร้อยละ 82.89 และร้อยละ 81.50 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องจากการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งของบริษัทย่อย โดยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 91.84 ล้านบาท 92.85 ล้านบาท และ 109.66 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10 จากปี 2556 และในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.10 จากปี 2557 การเพิ่มขึ้นในปี 2557 - 2558 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อการซื้อสิทธิเรียกร้อง ซึ่งมียอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ไม่รวมลูกหนี้ตามคำพิพากษา) ณ สิ้นปี 2556 - 2558 เท่ากับ 928.88 ล้านบาท 1,066.91 ล้านบาท และ 1,072.43 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องในปี 2556 - 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.73 ร้อยละ 3.46 และร้อยละ 4.03 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

รายได้จากสัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 61.02 ล้านบาท 68.03 ล้านบาท และ 78.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.49 จากปี 2556 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน และในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.79 จากปี 2557 เป็นผลมาจากการชำระหนี้คืนทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดของลูกหนี้บางรายในปี 2558 ซึ่งยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ไม่รวมลูกหนี้ตามคำพิพากษา) ณ สิ้นปี 2556 - 2558 เท่ากับ 784.83 ล้านบาท 879.58 ล้านบาท และ 842.03 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่าการเงินในปี 2556 - 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.48 ร้อยละ 2.53 และร้อยละ 2.89 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม รายได้จากค่าปรับล่าช้า รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย เงินปันผลรับ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการด้านทะเบียน รายได้จากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และรายได้จากการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 299.78 ล้านบาท 298.42 ล้านบาท และ 315.04 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.45 ขณะที่ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.57 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ของรายได้อื่นเป็นรายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย โดยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 169.10 ล้านบาท 164.97 ล้านบาท และ 167.45 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.44 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 ในปี 2558 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 1,819.48 ล้านบาท 2,013.93 ล้านบาท และ 2,041.49 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 จากปี 2556 และในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 จากปี 2557 ค่าใช้จ่ายรวมส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 655.07 ล้านบาท 649.84 ล้านบาท และ 694.40 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.80 จากปี 2556 และในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 จากปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เป็นไปตามพอร์ตสินเชื่อที่ขยายตัวของบริษัท ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2556 - 2558 เท่ากับร้อยละ 36.00 ร้อยละ 32.27 และร้อยละ 34.01 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายพนักงาน

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 152.41 ล้านบาท 267.54 ล้านบาท และ 270.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.54 จากปี 2556 และในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 จากปี 2557 โดยการเพิ่มขึ้นในปี 2557 - 2558 เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม ในปี 2556 - 2558 เท่ากับร้อยละ 0.49 ร้อยละ 0.73 และร้อยละ 1.70 ตามลำดับ ซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.38 ร้อยละ 13.28 และร้อยละ 13.23 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินถือเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมจากการค้ำประกัน ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 848.96 ล้านบาท 926.30 ล้านบาท และ 903.98 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.11 จากปี 2556 ตามปริมาณเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำมารองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ และในปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.41 จากปี 2557 เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ในขณะที่มีปริมาณเงินกู้ยืมมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 - 2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 46.66 ร้อยละ 45.99 และร้อยละ 44.28 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 163.04 ล้านบาท 170.25 ล้านบาท และ 173.10 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.42 และในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 ตามกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

กำไรเบ็ดเสร็จรวม

กำไรสำหรับปี 2556 - 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 640.92 ล้านบาท 671.00 ล้านบาท และ 680.61 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.69 จากปี 2556 และในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 จากปี 2557 ทั้งนี้ อัตราส่วนกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 - 2558 เท่ากับร้อยละ 26.05 ร้อยละ 24.99 และร้อยละ 25.00 ตามลำดับ สำหรับกำไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในปี 2556 - 2558 เท่ากับ 1.82 บาทต่อหุ้น 1.91 บาทต่อหุ้น และ 1.93 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถรักษาระดับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าจะมีการแข่งขันด้านดอกเบี้ยที่รุนแรงในตลาด นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เน้นรักษาคุณภาพสินเชื่อดูแลสัดส่วนระหว่างยอดสินเชื่อรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว โดยเน้นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูงในขณะที่ความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับสินเชื่อลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง บริษัทย่อยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับไม่ให้ต่ำเกินไป แต่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 28,397.31 ล้านบาท 29,465.40 ล้านบาท และ 30,249.48 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 จากสิ้นปี 2556 และ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66 จากสิ้นปี 2557 โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นผลมาจากการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.49 ร้อยละ 91.09 และร้อยละ 90.95 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ภายหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 25,980.61 ล้านบาท 26,841.49 ล้านบาท และ 27,510.87 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31 จากสิ้นปี 2556 และ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 จากสิ้นปี 2557 ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นผลมาจากการขยายตัวพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทและบริษัทย่อย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (ภายหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ของบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 776.63 ล้านบาท 853.93 ล้านบาท และ 815.83 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.95 จากสิ้นปี 2556 และ ณ สิ้นปี 2558 ลดลงร้อยละ 4.46 จากสิ้นปี 2557 โดยยอดลูกหนี้ที่ลดลงในปี 2558 เป็นผลมาจากลูกค้าบางรายของบริษัทย่อยได้จ่ายคืนหนี้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนด จึงส่งผลให้ยอดลูกหนี้ลดลง โดยมีรายได้จากสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทย่อยยังคงนโยบายในการขยายสินเชื่ออย่างระมัดระวัง

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง

ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง (ภายหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ของบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 874.45 ล้านบาท 1,023.67 ล้านบาท และ 1,029.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.06 จากสิ้นปี 2556 และ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.55 จาก ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งยอดลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องเพิ่มขึ้นตามที่บริษัทย่อยมีการขยายพอร์ตธุรกิจเพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียนจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยังคงนโยบายในการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง

คุณภาพลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดชั้นลูกหนี้ตามสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของลูกหนี้ แนวทางการจัดชั้นลูกหนี้ตามสถานะของลูกหนี้ดังกล่าวใช้เพื่อประเมินและบริหารภายในบริษัทเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแบ่งตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระในลักษณะเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนี้

ตารางแสดงลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2558

อายุหนี้ค้างชำระ มูลค่าลูกหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ
ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 24,609.62 88.10
ลูกหนี้ค้างชำระ 1 - 3 งวด 2,483.29 8.89
ลูกหนี้ค้างชำระ 4 - 6 งวด 359.71 1.29
ลูกหนี้ค้างชำระ 7 - 12 งวด 274.45 0.98
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดขึ้นไป 205.79 0.74
รวม* 27,932.84 100.00
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 421.97  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 27,510.87  

หมายเหตุ: * ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ คำนวณจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหลังหักดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด เท่ากับ 27,092.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.99 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมและติดตามหนี้ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและควบคุมการชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากลูกหนี้มีการค้างชำระ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะติดตามทวงถามทันที

ตารางแสดงลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือของบริษัทย่อยแบ่งตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2558

อายุหนี้ค้างชำระ มูลค่าลูกหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ
ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 818.56 97.22
ลูกหนี้ค้างชำระ 1 - 3 งวด -                     -   
ลูกหนี้ค้างชำระ 4 - 6 งวด -                     -   
ลูกหนี้ค้างชำระ 7 - 12 งวด 3.06 0.36
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดขึ้นไป 20.41 2.42
รวม* 842.03 100.00
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 26.20  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 815.83  

หมายเหตุ: * ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน คำนวณจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินหลังหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด เท่ากับ 818.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.22 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินรวม

ตารางแสดงลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องของบริษัทย่อยแบ่งตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ ณ 31 ธันวาคม 2558

อายุหนี้ค้างชำระ มูลค่าลูกหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ
ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 972.66 90.70
ลูกหนี้ค้างชำระ 1 - 3 งวด 56.83 5.30
ลูกหนี้ค้างชำระ 4 - 6 งวด - -
ลูกหนี้ค้างชำระ 7 - 12 งวด 1.11 0.10
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 41.83 3.90
รวม 1,072.43 100.00
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 43.14  
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องสุทธิ 1,029.30  

เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้น ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องของบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด เท่ากับ 1,029.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องรวม

ความเพียงพอของการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทย่อย

จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพที่ดีในการจัดเก็บหนี้ ขนาดพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและผลจากการตัดหนี้สูญ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนเท่ากับ 511.16 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.70 ของยอดลูกหนี้รวม (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) นอกจากนี้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ในอัตราร้อยละ 96.84 สะท้อนให้เห็นถึงความเพียงพอของการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 77.75 ล้านบาท 112.45 ล้านบาท และ 153.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.63 จากสิ้นปี 2556 และ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.14 จาก ณ สิ้นปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าของที่ดินและอาคารที่เป็นผลมาจากการขยายสาขาของบริษัท

สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ รถยนต์และเครื่องจักรที่ยึดคืนจากลูกหนี้ตามสัญญา เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ โดย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 22.64 ล้านบาท 68.05 ล้านบาท และ 39.27 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวนทรัพย์สินที่ยึดคืนคงเหลือจำนวน 95 ราย 178 ราย และ 83 ราย ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสินทรัพย์รอการขายถือได้ว่าเป็นจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสัญญาคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ที่มีจำนวน 43,349 สัญญา 43,887 สัญญา และ 44,779 สัญญา ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมและติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และมีการให้สินเชื่อแก่ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง เมื่อมีการนำออกเสนอขายจึงสามารถขายได้รวดเร็ว

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 24,600.90 ล้านบาท 25,342.78 ล้านบาท และ 25,902.49 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 จากสิ้นปี 2556 และ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21 จาก ณ สิ้นปี 2557 โดยการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อรองรับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงรายละเอียดหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ประเภทเงินกู้ยืม ณ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)
2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 3,912.49 15.90 2,989.18 11.80 4,518.97 17.45
-   เงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืมจากธนาคารที่เกี่ยวข้องกัน 682.77 2.78 278.18 1.10 304.97 1.18
-   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารอื่น 3,229.72 13.13 2,711.00 10.70 4,214.00 16.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี -    -    300.00 1.18 2,000.00 7.72
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี -    -    2,700.00 10.65 3,100.00 11.97
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 999.14 4.06 349.87 1.38 2,224.24 8.59
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันระยะสั้นอื่น 100.00 0.41 4,397.80 17.35 3,593.82 13.87
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 9,024.94 36.69 2,658.06 10.49 1,666.02 6.43
เงินกู้ยืมระยะสั้นรวม 14,036.57 57.06 13,394.91 52.85 17,103.04 66.03
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 2,300.00 9.35 2,000.00 7.89 800.00 3.09
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 6,000.00 24.39 4,650.00 18.35 3,700.00 14.28
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,647.50 6.70 4,601.09 18.16 3,598.10 13.89
เงินกู้ยืมระยะยาวรวม 9,947.50 40.44 11,251.09 44.40 8,098.10 31.26
เงินกู้ยืมรวม 23,984.07 97.49 24,646.00 97.25 25,201.14 97.29
หนี้สินอื่น /1 616.83 2.51 696.77 2.75 701.35 2.71
หนี้สินรวม 24,600.90 100.00 25,342.78 100.00 25,902.49 100.00

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556 - 2558

หมายเหตุ: 1/หนี้สินอื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินวางประกันการเช่า และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้น (รวมเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี) ณ สิ้นปี 2556 - 2558 จำนวน 14,036.57 ล้านบาท 13,394.91 ล้านบาท และ 17,103.04 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 57.06 ร้อยละ 52.85 และ 66.03 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ

บริษัทได้มีการกระจายแหล่งเงินทุนไปยังตลาดเงินและตลาดทุน โดยการออกตราสารหนี้ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ และบริษัทจะพิจารณาดำรงสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นต่อเงินกู้ระยะยาวในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสถานการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเงินกู้ยืมระยะยาวเมื่อถึงกำหนดชำระ สถาบันการเงินทำการต่อสัญญาเงินกู้ให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

สำหรับเงินกู้ยืม (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากเงินกู้ยืมจากกิจการ และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 2,982.77 ล้านบาท 2,578.18 ล้านบาท และ 3,104.97 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12.12 ร้อยละ 10.17 และร้อยละ 11.99 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 เท่ากับ 6.48 เท่า 6.15 เท่า และ 5.96 เท่า ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 3,796.41 ล้านบาท 4,122.63 ล้านบาท และ 4,346.99 ล้านบาท ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 จากสิ้นปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มมากขึ้น และในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,725.00 ล้านบาท เป็น 1,759.50 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759.48 ล้านบาท และมีกำไรสะสมเท่ากับ 1,643.54 ล้านบาท สำหรับ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ5.44 จากสิ้นปี 2557 เป็นผลมาจากกำไรสะสมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759.48 ล้านบาท และมีกำไรสะสมเท่ากับ 1,867.91 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ในปี 2556 - 2558 เท่ากับร้อยละ 17.92 ร้อยละ 17.31 และร้อยละ 16.41 ตามลำดับ

สภาพคล่อง

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะสั้น

กำหนดการจ่ายชำระคืนเงินกู้จากยอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเงินค่างวดที่คาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

ระยะเวลา กำหนดชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)
ค่างวดที่จะได้รับชำระจากลูกหนี้
(ล้านบาท)
ภายใน 1 ปี 17,109.97 13,880.69
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 6,750.00 9,401.93
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,350.00 6,138.69
เกินกว่า 3 ปี - 3,844.52
ลูกหนี้หยุดรับรู้รายได้ - 559.31
รวม 25,209.97 33,825.15

หมายเหตุ: * ตั๋วแลกเงินแสดงด้วยราคาตามมูลค่าหน้าตั๋ว และหุ้นกู้แสดงด้วยมูลค่าตามที่ระบุในใบหุ้น

จากส่วนต่างระหว่างค่างวดที่จะได้รับชำระภายใน 1 ปี และกำหนดชำระคืนเงินกู้ยืมภายใน 1 ปี จำนวน 3,229.28 ล้านบาทข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 7,324.24 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2,000.00 ล้านบาท โดยจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากอดีตที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยจัดว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งไม่เคยถูกเรียกคืนเงินกู้ก่อนกำหนดมาโดยตลอดแม้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเงินกู้ยืมระยะยาวเมื่อถึงกำหนดชำระคืนบริษัทสามารถต่อสัญญาเงินกู้ต่อไปได้เสมอมา

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือจากสถาบันการเงินอีกประมาณ 7,644.00 ล้านบาทไว้สำรอง ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยยังคงปรับปรุงโครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนให้เหมาะสมขึ้น โดยจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นต่อเงินกู้ยืมระยะยาวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสถานการณ์แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของแหล่งเงินทุนแหล่งใหม่นอกจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดย ผ่านตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนเพื่อที่จะสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระแสเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีในปี 2556 - 2558 จำนวน 803.96 ล้านบาท 841.24 ล้านบาท และ 853.72 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อรวมกับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานในปี 2556 - 2558 จำนวน 4,485.66 ล้านบาท 303.52 ล้านบาท และ 41.62 ล้านบาท ตามลำดับ ผลมาจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทำให้กระแสเงินสดเพื่อการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 5,144.66 ล้านบาท 908.86 ล้านบาท และ 803.80 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับกระแสเงินสดเพื่อการขยายตัวของลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้องในปี 2556 - 2558 มีจำนวนลดลง 61.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.02 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 5.53 ล้านบาท ตามลำดับ และกระแสเงินสดเพื่อการขยายตัวของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินในปี 2556 - 2558 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 99.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.88 ล้านบาท และลดลง 36.82 ล้านบาท ตามลำดับ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 18.34 ล้านบาท 60.76 ล้านบาท และ 72.98 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ เพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 18.77 ล้านบาท 56.36 ล้านบาท และ 64.76 ล้านบาท ตามลำดับ และมีการลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ระบบสารสนเทศ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น จำนวน 2.48 ล้านบาท 1.37 ล้านบาท และ 4.18 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ มีเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 - 2558 มีจำนวน 4,508.39 ล้านบาท 304.50 ล้านบาท และ 90.75 ล้านบาท ตามลำดับ