ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 21.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.30 -1.36%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      508,800
วันก่อนหน้า
22.00
ราคาเปิด
22.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36
Refresh for Real-time Quote
   
ดร.อำนวย วีรวรรณ
ประธานกิตติมศักดิ์
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
  อายุ 84 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Michigan, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 
  2547 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2547 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
  2542 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 18/2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 2,079,168 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายจุน ลอง โล
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
  อายุ 65 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Santa Clara, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2555 - 2556 รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2555 - 2556 รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิค ลีส  จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส  จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
    2. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 183,651 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายลี หยวน อี่
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
  อายุ 52 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Master of Business Administration, Utah State University
  ประสบการณ์ทำงาน
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2555 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2553 - 2555 Head of Real Estate Department, Chailease Group
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่มี
นายดนัย ลาภาวิวัฒน์
เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 • อายุ 53 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Diego State University, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2547 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 50/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 153,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • อายุ 53 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประสบการณ์ทำงาน
  2547 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 84,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ
ผู้จัดการทั่วไป
 • อายุ 64 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงาน
  2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2560 ประธานสายงานสินเชื่อการตลาด บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2537 - 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่มี