ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      84,400
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
Refresh for Real-time Quote
   
ดร.อำนวย วีรวรรณ
ประธานกิตติมศักดิ์
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
  อายุ 85 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Michigan, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2547 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2547 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 18/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี 2559 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 2,079,168 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายหยาง ซือ ถิง
ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด MBA, University of Southern California, USA
  ประสบการณ์ทำงาน
  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Chailease Auto Rental Co., Ltd.
  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Apex Credit Solutions Inc.
  2552 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Chailease Holding Co., Ltd
  2548 - 2551 Senior Executive Vice President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
นายลี หยวน อี่
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
  อายุ 53 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Master of Business Administration, Utah State University
  ประสบการณ์ทำงาน
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2555 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2553 - 2555 Head of Real Estate Department, Chailease Group
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 146/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย1/
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี 2559 ไม่มี

  หมายเหตุ: 1/กำหนดเข้าอบรม 12 มีนาคม 2561

นายดนัย ลาภาวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ
 • อายุ 54 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Diego State University, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2547 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 50/2556จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี 2559 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 153,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • อายุ 54 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประสบการณ์ทำงาน
  2547 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี 2559 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 84,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ
ผู้จัดการทั่วไป
 • อายุ 65 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงาน
  2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2560 ประธานสายงานสินเชื่อการตลาด บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2537 - 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับปี 2559 ไม่มี
นายเชน ยิง ฮุย
รองผู้จัดการทั่วไป
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ National Central University, Taiwan
  ประสบการณ์ทำงาน
  2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2561 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.
  2549 - 2559 กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2549 - 2556 Senior Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย