ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      84,400
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
Refresh for Real-time Quote
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
   
  หน่วย 2558 2559 2560
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 30,249.48 31,706.54 33,999.19
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ  27,510.87 29,179.86 31,347.37
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 815.83 682.68 471.55
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 1,029.30 697.84 395.54
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)      
หนี้สินรวม   25,902.49 27,128.20 29,168.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น   4,346.99 4,578.34 4,830.91
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)      
รายได้รวม   2,722.11 2,815.93 2,933.36
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ  2,218.63 2,305.92 2,415.40
รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง 109.66 88.74 50.62
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 78.77 65.00 46.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 694.40 737.72 777.41
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 270.01 379.79 463.78
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 903.98 830.63 463.78
กำไรสำหรับปี 680.61 706.68 745.04
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   680.61 706.15 745.04
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร        
อัตราดอกเบี้ยรับ 1/ (%) 8.25 8.18 8.01
อัตราดอกเบี้ยจ่าย 1/ (%) 3.63 3.22 2.83
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 4.62 4.96 5.18
อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.00 25.10 25.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.41 16.16 16.19
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.93 2.01 2.12
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.35 13.01 13.73
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 68.18 69.76 69.69
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.30 1.35 1.40
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน        
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.29 2.29 2.28
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.09 0.09 0.09
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.96 5.93 6.04
อัตรส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.19 1.20 1.19
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) 1.70 1.96 2.51
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ (%) 96.84 109.47 99.00
         
ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558- 2560
หมายเหตุ 1/ ดอกเบี้ยรับเป็นอัตรา Effective Rate และดอกเบี้ยจ่ายรวมค่าธรรมเนียมการอาวัลและการค้ำประกันเงินกู้