ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      84,400
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
Refresh for Real-time Quote
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
   

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สภาวะการเงินและเศรษฐกิจ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ภายหลังบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นในการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร รวมทั้งกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ก็ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ปี เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2560 1.48 69.90%
2559 1.40 69.71%
2558 1.35 69.80%
2557 1.30 68.18%
2556 1.00 70.65%
2555 1.00 69.37%
2554 0.88 69.79%
2553 0.58 68.89%
2552 0.54 69.42%
2551 0.50 69.12%
2550 0.35 67.89%
2549 0.60 47.11%
2548 0.60 50.13%