ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 23.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  +0.20 0.85%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      101,000
วันก่อนหน้า
23.50
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
25.00
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 16:35
Refresh for Real-time Quote
   
ดร.อำนวย วีรวรรณ
ประธานกิตติมศักดิ์
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
  อายุ 84 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Michigan, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 
  2547 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2547 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
  2542 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 18/2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 2,079,168 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายโล จุน ลอง
ประธานกรรมการ
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
  อายุ 65 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Santa Clara, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2555 - 2556 รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2555 - 2556 รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิค ลีส  จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส  จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
    2. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 183,651 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายลี หยวน อี่
กรรมการบริหาร
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
  อายุ 52 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Master of Business Administration, Utah State University
  ประสบการณ์ทำงาน
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2555 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2553 - 2555 Head of Real Estate Department, Chailease Group
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่มี
นายเลี่ยว อิง จื้อ
กรรมการ
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
  อายุ 53 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
  2559 - ปัจจุบัน Director, Chailease Engine Lease Finance Corp.
  2559 - ปัจจุบัน Shareholder representative, Chailease Royal Leasing Plc.
  2558 - ปัจจุบัน Director, Chailease International Investment Corp.
  2558 - ปัจจุบัน Director, Chailease International Company (UK) Limited.
  2558 - ปัจจุบัน Director, CL Capital Management Company Limited.
  2558 - ปัจจุบัน Director, CLJ Investment Partners Company Limited.
  2558 - ปัจจุบัน Director, Chailease International Finance (Cambodia) Plc.
  2558 - ปัจจุบัน Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.
  2555 - ปัจจุบัน Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. Director, Chailease Engine Lease Finance Corp.
    2. Shareholder representative, Chailease Royal Leasing Plc.
    3. Director, Chailease International Investment Corp.
    4. Director, Chailease International Company (UK) Limited.
    5. Director, CL Capital Management Company Limited.
    6. Director, CLJ Investment Partners Company Limited.
    7. Director, Chailease International Finance (Cambodia) Plc.
    8. Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.
    9. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่มี
นายเชน ฟง ลอง
กรรมการ
 •   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
  อายุ 61 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2559 - ปัจจุบัน Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
  2558 - ปัจจุบัน Director, Chailease International Company (UK) Limited.
  2558 - ปัจจุบัน Director, CL Capital Management Company Limited.
  2558 - ปัจจุบัน Director, CLJ Investment Partners Company Limited.
  2558 - ปัจจุบัน Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
  2557 - ปัจจุบัน Chairman, Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
  2557 - ปัจจุบัน Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.
  2557 - ปัจจุบัน Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
  2556 - ปัจจุบัน Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.
  2556 - ปัจจุบัน Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
  2556 - ปัจจุบัน Director, My Leasing (Mauritius) Corp.
  2556 - ปัจจุบัน Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
  2555 - ปัจจุบัน Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.
  2555 - ปัจจุบัน Chairman, Chailease Finance International Corp.
  2554 - ปัจจุบัน Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
  2554 - ปัจจุบัน Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
  2554 - ปัจจุบัน Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.
  2551 - ปัจจุบัน Chairman, Chailease International Corp.
  2550 - ปัจจุบัน Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.
  2550 - ปัจจุบัน Director, Grand Pacific Holdings Corp.
  2550 - ปัจจุบัน Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.
  2552 - 2557 Chairman and President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
  2551 - 2557 Chairman, Chailease Auto Service Co., Ltd.
  2543 - 2557 Director, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
  2554 - 2556 Chairman, Chailease Insurance Brokers Co., Ltd.
  2549 - 2556 Chairman of Control Committee, Chailease International Leasing Co., Ltd. (Vietnam)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
    2. Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
    3. Director, Chailease International Company (UK) Limited.
    4. Director, CL Capital Management Company Limited.
    5. Director, CLJ Investment Partners Company Limited.
    6. Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
    7. Chairman, Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
    8. Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.
    9. Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
    10. Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.
    11. Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
    12. Director, My Leasing (Mauritius) Corp.
    13. Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
    14. Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.
    15. Chairman, Chailease Finance International Corp.
    16. Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
    17. Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
    18. Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.
    19. Chairman, Chailease International Corp.
    20. Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.
    21. Director, Grand Pacific Holdings Corp.
    22. Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 236,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายศิริพัชร์ คุปตศิริกล 
กรรมการ
นายเทียนทวี สระตันติ์
กรรมการ
 •   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2530
  อายุ 68 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการจัดการ Arthur D. Little Management Education Institute, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2535 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
นางปฏิมา ชวลิต
กรรมการอิสระ
 • คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  2551 - ปัจจุบัน Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1. Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 164,628 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 •   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547
  อายุ 68 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
  2543 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
    2. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
    3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร พี่ชายนายอนันต์ ศวัสตนานนท์
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
นายอนันต์ ศวัสตนานนท์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 •   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547
  อายุ 65 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management Course, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
  2541 - ปัจจุบัน Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong  P.R.O.C.
  2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 38/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C.
    2. กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร น้องชายนายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 76,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)
รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 •   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2549
  อายุ 63 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2529 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2555 - 2556 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2550 - 2556 ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2553 - 2555 กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 10/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตร Audit Committee Effectiveness ปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556
  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง(บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2557 ของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองสำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 7/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Chartered Director Class รุ่นที่ 9/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) รวมการถือหลักทรัพย์โดยผู้เกี่ยวข้อง
นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 •   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2552
  อายุ 68 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A.
  ประสบการณ์ทำงาน
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2543 - 2559 กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd.์
  2556 - 2558 Vice President-Internal Audit and Compliance Department บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด์
  2540 - 2555 Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด์
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 127/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี
  ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
  จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับปี 2558 ไม่มี