ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 23.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  +0.20 0.85%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      101,000
วันก่อนหน้า
23.50
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
25.00
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 16:35
Refresh for Real-time Quote
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยเริ่มจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase Back Service: SHB Service) และให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริการจดทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และบริการด้านประกันภัย เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทมีสาขา 9 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในการเปิดสาขาในจังหวัดมุกดาหารและสระแก้ว

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทย่อย") สำหรับบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) นั้น ก่อนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ต่อมาเมื่อบริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยเข้าถือหุ้นโดยตรงในบริษัทและดำเนินการให้บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,759.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ชำระราคาแล้ว 351.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้ว 1,759.48 ล้านบาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share One Vote)

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ: บริษัทเข้าซื้อหุ้นในบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่าของบริษัท (Corporate Value)

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • ให้บริการทางการเงินเฉพาะด้าน ทั้งสินเชื่อเพื่อการบริโภคและสินเชื่อการค้าแก่บุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • เป็นผู้นำในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ

พันธกิจ (Mission)

 • ค้นหาและตอบสนองต่อความพึงพอใจในด้านการเงิน เพื่อความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า
 • แสวงหาการเติบโตอย่างมั่นคง ในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน
 • มุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คุณค่าของบริษัท (Corporate Value)

“สุดหัวใจให้บริการ (Service with Passion)” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า “การถ่อมตน (Modesty) จะนำไปสู่ ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony) และความซื่อสัตย์ (Honesty) สร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility)”

 • การถ่อมตน (Modesty) : นำมาซึ่งการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยไม่หยุดยั้ง
 • ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony) : การทำงานร่วมกันเป็นทีม เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน
 • ความซื่อสัตย์ (Honesty) : มีความซื่อตรงด้วยความสัตย์จริง
 • ความน่าเชื่อถือ (Credibility) : เป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 2) ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่ง/ เช่าซื้อ เครื่องจักรและยานพาหนะ 3) ธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศและแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ และ 4) บริการอื่นๆ ได้แก่ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ บริการด้านประกันภัย บริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งที่เป็นรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถแท็กซี่ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขต ภาคกลาง และภาคตะวันออก บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีผู้บริหารของบริษัทท่านหนึ่งเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau Co.,Ltd.)

2. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ

บริษัทย่อยเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง และสินเชื่อเช่าซื้อตั้งแต่ ปี 2532 โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก สำหรับสินเชื่อลีสซิ่งที่ให้บริการนั้นประกอบด้วยสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทย่อยเน้นให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น ทรัพย์สินที่บริษัทย่อยให้สินเชื่อ คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ทั้งที่เป็นเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรใช้แล้ว โดยเน้นเฉพาะเครื่องจักรที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่รวดเร็วนัก มีความคงทน มีอายุการใช้งานนาน และมีสภาพคล่องสูง หรือ ยานพาหนะประเภทต่างๆ ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว ได้แก่ รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทย่อยเป็นสมาชิกของสมาคมลีสซิ่งแห่งประเทศไทย

3. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

สำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง บริษัทย่อยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2542 กลุ่มลูกค้าสินเชื่อแฟคตอริ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตดี มีผลประกอบการดี มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยสำหรับบริการประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ลักษณะการให้บริการของสินเชื่อแฟคตอริ่ง จำแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศ (Domestic Factoring) ซึ่งเป็นการรับซื้อสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้การค้าของผู้ขายสินค้าและบริการที่มีคู่ค้า (ผู้ซื้อ) อยู่ภายในประเทศ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ และสินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (International Factoring) ซึ่งเป็นการรับซื้อสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าจากผู้ขายสินค้าและบริการที่มีคู่ค้า (ผู้ซื้อ) อยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

 • สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้า (Import Factoring)
 • บริษัทย่อยให้บริการการค้ำประกันความสามารถในการชำระเงินของผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) ต่อผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศ หากผู้นำเข้าไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการภายหลังจากครบกำหนดชำระ 90 วัน บริษัทย่อยในฐานะผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินค่าสินค้าและบริการแทน โดยบริษัทย่อยจะทำการไล่เบี้ยจากผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า) หรือผู้ค้ำประกันของผู้ซื้อต่อไป ในกรณีที่ยังมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัทย่อยไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าสินค้าและบริการจนกว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวจะหมดไป

 • สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการส่งออก (Export Factoring)
 • บริษัทย่อยเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของผู้นำเข้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของผู้ส่งออกในประเทศ พร้อมบริการตรวจสอบฐานะของผู้นำเข้าในต่างประเทศผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้า และรับประกันหนี้ไม่สูญต่อผู้ส่งออก หากผู้นำเข้าในต่างประเทศไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการภายหลังจากครบกำหนดชำระ 90 วัน ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของผู้นำเข้าที่อยู่ต่างประเทศจะชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้บริษัทย่อยแทน เพื่อนำไปชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ส่งออกต่อไป

  ปัจจุบันบริษัทย่อยเป็นสมาชิกของสมาคมแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (Factors Chain International หรือ FCI)

4. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อและการบริการอื่นๆ

บริษัทให้บริการสินเชื่อประเภทอื่น เช่น สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase Back Service: SHB Service) และสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) โดยสินเชื่อบุคคลเป็นบริการสินเชื่อพิเศษเฉพาะแก่กลุ่มลูกค้าชั้นดีของบริษัทที่มีความต้องการใช้เงิน วงเงินสินเชื่อกำหนดไว้สูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2545

ตั้งแต่ปลายปี 2546 บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) สำหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อนำมาจำหน่าย และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ โดยบริษัทเลือกให้การสนับสนุนเฉพาะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นผู้จัดหาลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อให้แก่บริษัท นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (SHB Service) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และการให้บริการด้านประกันภัย เป็นต้น เพื่อการให้บริการอย่างครบวงจร